Cambiamos de dominio

Migramos a:

http://15mtomalaplazaalicante.org

 

La Asamblea de Alicante Toma la Plaza no ha dejado de reunirse y trabajar desde el 15 de mayo de 2011, y eso merece una adecuada difusión.

Un abrazo cordial a todas aquellas personas que guardan aún un rescoldo del espíritu del 15M en su corazón y en su cabeza, y siguen actuando en consecuencia, estén donde estén.

Seguimos

Apoyo a Grecia. Por la soberanía de los pueblos

El poble grec vol decidir que fer amb el deute

Recolzem-li!

Dissabte 4 de juliol 18.30 hores
Plaça de la Muntanyeta, Alacant

Hi convoca: Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià

El pueblo griego quiere decidir que hacer con la deuda

Apoyemoslo!

Sabado 4 de julio 18.30 horas
Plaça de la Muntanyeta, Alacant

Convoca: Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià

Manifest

El deute públic grec es pot considerar com totalment insostenible en l’actualitat i sorgeix d’acords amb la Troica que són una violació directa dels drets humans fonamentals dels habitants de Grècia.

El deute, en el nom del qual res ha millorat, segueix sent la norma mitjançant la qual s’imposa l’ajustament neoliberal, i la recessió més profunda i prolongada experimentada a Europa en temps de pau.

Grècia es troba en la cruïlla de triar entre la promoció dels programes d’ajustament macroeconòmic fallits imposats pels creditors o fer un canvi real per a trencar les cadenes del deute. Cinc anys després que s’iniciaren els programes de ajustament econòmic, el país segueix profundament atrapat en una crisi econòmica, social, democràtica i ecològica.

L’informe del Comitè de la Veritat sobre deute públic grec ha mostrat que la insostenibilitat d’aquest deute públic grec era evident des del principi per als creditors internacionals, les autoritats gregues i els mitjans de
comunicació corporatius. No obstant això, les autoritats gregues, juntament amb alguns altres governs de la UE, van conspirar contra la reestructuració del deute públic en 2010 amb la finalitat de protegir les institucions financeres.

Els creditors han imposat condicionalitats intrusives unides als contractes dels préstecs, el que va conduir directament a la inviabilitat econòmica i la insostenibilitat del deute. Aquestes condicions, en les quals els creditors encara insisteixen, no només han contribuït a enfonsar el PIB, així com han augmentat l’endeutament públic, generant, per tant, un cada vegada
més gran deute públic en relació al PIB, sinó que també van imposar canvis dramàtics en la societat, i han causat una crisi humanitària.

Després d’haver conclòs una investigació preliminar, la Comissió de la Veritat sobre deute públic grec considera que Grècia ha estat i és víctima d’un atac premeditat i organitzat pel Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea amb L’objectiu exclusiu, violent, il·legal i immoral, de desplaçar els deutes privats al sector públic.

Malgrat les concessions fetes per Alexis Tsipras i Yannis Varoufakis a la Troica, els creditors volen anar mas lluny. Els creditors no volen l’anul·lació d’una part
substancial del deute. Quant més, en el cas de que el govern de Tsipras es rendís, ells podrien concedir una nova reestructuració del deute que només faria retardar els venciments, i obligaria les autoritats gregues a plegar-se a les seues exigències de manera permanent. Per això, ja ha arribat el moment decisiu. La sinistra paròdia de les “negociacions”, l’espiral de retrocessos i de concessions, ha acabat.

Alexis Tsipras ha parlat clar: ha explicat que les “negociacions” no eren mes que una farsa, un xantatge permanent, que no tenia un altre objectiu que humiliar el poble grec i al seu govern, i tirar per terra el mandat popular emanat de les eleccions del 25 de gener.

Aquesta lluita contra la Troica no pot donar-se només a Grècia. La reacció de la Troica i dels governs europeus serà terrible. El poble grec sabrà unir-se i combatre. Però necessita, imperativament, el suport internacional.

Visca la lluita del poble grec!

Visca la solidaritat internacional!

Guanyarem!

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià

Missatge d’Alexis Tsipras al poble grec

“… se’ns exigeix aplicar les polítiques dels memoràndums de la mateixa manera que ho van fer els governs precedents. Després de cinc mesos de negociacions, els nostres interlocutors ens han plantejat un ultimàtum que contradiu els principis de la UE i mina el rellançament de la economia i de la societat la grega. Aquestes propostes violen de forma absoluta les conquestes europees. El seu objectiu és humiliar tot un poble, i sobre tot, posen de manifest l’obsessió de l’FMI a aplicar una política d’austeritat extrema. El nostre objectiu és posar fi a la crisi del deute públic grec. A hores d’ara, la nostra responsabilitat en defensa de la democràcia i la sobirania nacional és històrica; i aquesta responsabilitat ens obliga a respondre a l’ultimàtum amb la voluntat del poble grec. He proposat al consell de ministres la organization d’un referèndum. Posició que ha estat unànimement acceptada. La pregunta que es plantejarà en el referèndum del pròxim diumenge serà per a saber si acceptem o rebutgem la proposta de les institucions europees”.

Comitè de la Veritat sobre deute públic grec

“tota la evidència que presentem en aquest Informe mostra que Grècia no només no té la capacitat de pagar aquest deute, sinó que tampoc no ha de pagar-lo en primer lloc perquè el deute que sorgeix dels acords de la Troica és
una violació directa dels drets humans fonamentals dels habitants de Grècia. Per tant, arribem a la conclusió que Grècia no hauria pagar aquest deute perquè és il·legal, il·legítim i odiós”.

Manifiesto:

La deuda pública griega se puede considerar como totalmente insostenible en la actualidad y surge de acuerdos con la Troika que son una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia.

La deuda, en el nombre de la que nada ha mejorado, sigue siendo la norma mediante la cual se impone el ajuste neoliberal, y la recesión más profunda y prolongada experimentada en Europa en tiempos de paz.

Grecia se encuentra en la encrucijada de elegir entre la promoción de los programas de ajuste macroeconómico fallidos impuestos por los acreedores o hacer un cambio real para romper las cadenas de la deuda. Cinco años desde que se iniciaron los programas de ajuste económico, el país sigue profundamente atrapado en una crisis económica, social, democrática y ecológica.

El Informe del Comité de la Verdad sobre la deuda pública griega ha mostrado que la insostenibilidad de la deuda pública griega era evidente desde el principio para los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los medios de comunicación corporativos. Sin embargo, las autoridades griegas, junto con algunos otros gobiernos de la UE, conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública en 2010 con el fin de proteger a las instituciones financieras.

Los acreedores han impuesto condicionalidades intrusivas unidas a los contratos de préstamos, lo que condujo directamente a la inviabilidad económica y la insostenibilidad de la deuda. Estas condiciones, en las que los acreedores aún insisten, no sólo han contribuido a hundir el PIB, así como aumentar el endeudamiento público, generando, por lo tanto, una deuda pública en relación al PIB cada vez mayor, sino que también impusieron cambios dramáticos en la sociedad, y han causado un crisis humanitaria.

Habiendo concluido una investigación preliminar, la Comisión de la Verdad sobre la deuda pública griega considera que Grecia ha sido y es víctima de un ataque premeditado y organizado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, con el exclusivo objetivo, violento, ilegal e inmoral, de desplazar las deudas privadas al sector público.

A pesar de las concesiones hechas por Alexis Tsipras y Yannis Varoufakis a la Troika, los acreedores quieren ir más lejos. Los acreedores no quieren la anulación de una parte substancial de la deuda. Cuánto más, en el caso de que el gobierno de Tsipras se rindiese, ellos podrían conceder una nueva reestructuración de la deuda que solo haría retardar los vencimientos, y obligaría a las autoridades griegas a plegarse a sus exigencias de manera permanente. Por esto, ya ha llegado el momento decisivo. La siniestra parodia de las “negociaciones”, la espiral de retrocesos y de concesiones, ha terminado.

Alexis Tsipras ha hablado claro: ha explicado que las “negociaciones” no eran mas que una farsa, un chantaje permanente, que no tenía otro objetivo que humillar al pueblo griego y a su gobierno y echar por tierra el mandato popular emanado de las elecciones del 25 de enero.

Esta lucha contra la Troika no puede darse solo en Grecia. La reacción de la Troika y de los gobiernos europeos será terrible. El pueblo griego sabrá unirse y combatir. Pero necesita, imperativamente, el apoyo internacional.

¡Viva la lucha del pueblo griego!

¡Viva la solidaridad internacional!

¡Ganaremos!

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià

Mensaje de Alexis Tsipras al pueblo griego

“… se nos exige aplicar las políticas del los memorándum de la misma forma que lo hicieron los gobiernos precedentes. Tras cinco meses de negociaciones, nuestros interlocutores nos han planteado un ultimátum que contradice los principios de la UE y mina el relanzamiento de la economía y la sociedad griega. Estas propuestas violan de forma absoluta las conquistas europeas. Su
objetivo es humillar a todo un pueblo y, sobre todo, ponen de manifiesto la obsesión del FMI en aplicar una política de austeridad extrema. Nuestro objetivo es poner fin a la crisis de la deuda pública griega. En estos momentos,
nuestra responsabilidad en defensa de la democracia y la soberanía nacional es histórica; y esta responsabilidad nos obliga a responder al ultimátum con la voluntad del pueblo griego. He propuesto al Consejo de Ministros la
organización de un referéndum. Posición que ha sido unánimemente aceptada. La pregunta que se planteará en el referéndum el próximo domingo será para saber si aceptamos o rechazamos la propuesta de las instituciones europeas.”

Comité de la Verdad sobre la deuda pública griega

“Toda la evidencia que presentamos en este informe muestra que Grecia no sólo no tiene la capacidad de pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagar esta deuda en primer lugar porque la deuda que surge de los acuerdos de la
Troika es una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa.”

SEMANA DE LUCHA CONTRA LA TRIMORDAZA

SEMANA DE LUCHA CONTRA LA

MORDAZA

seguridad contra libertad

El 1 de julio:

A partir de las 11:00 – Alegaciones en la Muntanyeta
a las 19:00 – Manifestación con salida de la Pz del 25 de Mayo

El 4 de julio:

a las 19:00 – charla-coloquio
a las 20:30 – proyección del documental “Ciutat morta”
Todo en la Muntanyeta

Desde #nosomosdelito se ha hecho un llamamiento a todo el país a manifestarse en contra de las leyes popularmente llamadas mordaza: Ley de Seguridad Ciudadana y Reforma del Código Penal.

     Dichas leyes, entran en vigor el 1 de julio y suponen una clara regresión de la democracia española (¿recordáis aquello de “lo llaman democracia y no lo es”?) Las plataformas ciudadanas, judiciales, policiales, incluso varios estamentos internacionales como la ONU, han avisado del atentado que dichas leyes suponen contra los derechos humanos más elementales, pero este gobierno, con la sensibilidad social que le caracteriza, ha sacado dichas leyes adelante, dejando en total indefensión al ciudadano frente a los abusos de los poderosos.

Breve reseña

JORNADAS CONTRA LA LEY MORDAZA

Llevamos un tiempo sin publicar nada aquí, pero vamos a retomar la actividad, hasta que la webb aguante. Y empezardibujo sobre mordazaemos por hacer una pequeña reseña de las jornadas contra las nuevas leyes, llamadas Mordaza.

Dichas jornadas se realizaron los días 29 y 30 en la Montañeta.

El día 29, viernes, a las ocho de la tarde, Miguel, psicólogo de la sección vasca de la Asociación Española de Neuropsiquiatría nos habló de la aplicación de la ley antiterrorista, que en el país vasco se ha aplicado a unas cuatro mil personas, lo que llevó a alguien a comentar: “eso no es terrorismo, es casi una guerra civil” haciendo notar que la cantidad de presos es muy excesiva. Nos habló de los sistemas de tortura en las comisarías y cárceles españolas, y del objetivo de dichas torturas: romper el espíritu de los detenidos, mediante el terror y el sentimiento de culpa. Nos habló del protocolo de Estambul, creado como una herramienta para comprobar la existencia de torturas en los países que han suscrito dicho protocolo. Nuestro país ha suscrito dicho protocolo, y está poniendo los medios para evitar su aplicación, lo que supone sanciones que ya sabemos quienes van a pagar. Una charla muy interesante y clarificadora.

El día 30, se llevó a cabo una charla coloquio, en la que se habló de la represión a los movimientos sociales. Vinieron representantes de Stop Desahucios, la CGT y la Intersindical Valenciana; nos hablaron de las multas a los miembros de Stop Desahucios y las PAHs; de las detenciones de sindicalistas, multas y demás.

Y después de la charla, que fue muy cortita, estaba programado proyectar “Ciutat morta”, pero al tiempo no le apetecía, y empezó a tronar y a caer chuzos de punta, con lo que se pospuso la proyección. Hasta el 4 de julio; pero de esto ya os avisaremos.

Concentración en solidaridad con las 595 trabajadoras de limpieza del Ministerio de Finanzas griego, y por la libertad de Alfon y de lxs Represaliadxs de 4 caminos en Cuenca, Eva y Ricardo

Las políticas de la troika nos afectan a todas las personas que vivimos en Europa. Ya sean las trabajadoras de la limpieza del Ministerio de finanzas Griego que llevan 11 meses de huelga en contra de la privatización del servicio, ya sea Alfon, joven de 22 años, vecino del barrio obrero Vallecas situado en Madrid, que fue detenido al salir de su casa cuando se dirigía al piquete unitario de su barrio por la huelga general europea del 14 de noviembre 2012 para reivindicar no más paro, no a la reforma laboral, no a los recortes sociales, no a la privatización de la sanidad, la enseñanza… Y por eso le piden 5 años y medio de cárcel. O las personas represaliadas en Cuenca por defender sus derechos y a las que se piden varios años de cárcel por manifestarse.

El 23 de septiembre a las 8 de la tarde en la Plaza de la Muntanyeta muestra tu apoyo a las personas afectadas por las políticas asesinas y tu repulsa contra los montajes policiales que pueden llevar a la cárcel a Alfon que será juzgado el próximo 18 de septiembre o lxs represaliadxs de Cuenca, Eva y Ricardo, cuyo juicio se celebra el 23 de septiembre.

23 de septiembre 8 de la tarde plaza de la Muntanyeta
Por la defensa de los servicios público y contra los montajes policiales

Convocan

Toma la Plaza-15M y CGT

Limpiadoras griegas

CHARLA.- ¿QUÉ PASA EN GRECIA? [Contado por dos profesoras griegas]

PONENTES: Elena y Constantina (profesoras griegas)
Este viernes (29-ago) a las 19:00 en la Montañeta, dos profesoras griegas, que fueron despedidas como otros muchos funcionarios de su país, darán voz al drama social que están viviendo en Grecia, y que en España, poco a poco, estamos reproduciendo.
 
Rompamos el silencio mediático: ven, escucha y difunde.
 
NOTA: Para cualquier información de la charla, de última hora, consular evento.
Charla Grecia

Asamblea abierta de las Marchas a Madrid 22M

Día y hora:                1-mar a las 18:30
Lugar:                          Plaza de la Montañeta
Convocan:               Plataforma Marchas de la Dignidad 22M en Alicante

Evento Facebook

Este sábado 1 de Marzo, a las 18:30h horas en la Pza. de la Muntanyeta, asamblea abierta sobre las Marchas. Si quieres saber cómo va a participar Alicante en las Marchas de la Dignidad a Madrid del día 22M, no te la pierdas.

Estamos ya en la recta final de este gran acontecimiento en todo el estado que llevará a Madrid toda la indignación por las políticas de un gobierno al servicio de lo mercados y no del Pueblo. En lugar de representarnos como bien presumía y mentía, se ha convertido en el gobierno de la corrupción, del paro, del hambre y de la recesión.

1921031_1409213046003293_175275663_o

Fotos de la manifestación contra la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal .- Cortesía de Iván Otero

12792415033_bc561e91eb_b Sigue leyendo

Manifestación contra la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal

Día y hora:                Domingo 23-feb a las 18:00
Lugar:                          Plaza de Toros
Convocan:                   Frente Antrirrepresivo y Plataforma Marchas de la Dignidad 22M en Alicante

Evento Facebook

Todos los colectivos y personas que secundan esta movilización mostramos nuestro más profundo rechazo hacia el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada ley Mordaza), que consideramos un verdadero atentado contra los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación, entre otros.

La consecución de esta ley, junto con la reforma del Código Penal y la regulación de los Servicios Mínimos que pretende llevar a cabo este gobierno, van encaminadas a silenciar, amordazar, la protesta social y la lucha sindical, al tiempo que criminaliza a las personas que se movilizan.
.

https://vimeo.com/86602696

 

Mani 23F - 02 + 22M - ver 2.0_MINI

Presentación de las Marchas de la Dignidad con Diego Cañamero, José Coy y Agripa

Día y hora:                Jueves 13-feb a las 19:00
Lugar:                          Plaza de la Montañeta
Convoca:                   Plataforma Marchas de la Dignidad 22M en Alicante

Evento Facebook

La presentación de las Marchas de la Dignidad en Alicante correrá a cargo, entre otros, de destacados activistas como Diego Cañamer, Jose Coy y Agripa. Quien quiera estar cómodo, sugerimos que se traiga toalla, cojín o similar. Cena previa inscripción precios populares. En caso de mal tiempo, la presentación se hará en el salón de actos de la EPA Giner de los Rios, cerca del MARC.

Marchas a Madrid

Marcha informativa de Sant Joan a Mutxamel para dar a conocer la movilización del 22M (las Marchas de la Dignidad a Madrid)

Día y hora:                Sábado 1-Feb a las 10:30
Salida:                          Ayuntamiento de Sant Joan
Llegada:                      Ayuntamiento de Mutxamel
Convoca:                   Marchas de la Dignidad

Más información

El próximo sábado 1 de febrero se realizará una marcha para difundir la convocatoria del 22M (las Marchas de la Dignidad a Madrid). Saldrá del Ayuntamiento de Sant Joan a las 10:30 con destino al Ayuntamiento de Mutxamel.

marchas-dignidad copia

Concentración contra la SUBIDA y LOS CORTES de LUZ – Contra la #PobrezaEnergética

Día y hora:                Miércoles 29-ene de 20:00-21:00
Lugar:                          Plaza de la Montañeta
Convoca:                   Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Secunda:                   Alicante Toma la Plaza 15M

TRAE VELAS Y UNA MANTA

Evento Facebook

Como sabéis desde hace unos años el coste de la luz no ha dejado de subir, duplicando su precio en poco menos de 10 años.

Estas subidas acrecientan los abultados beneficios de la eléctricas mientras empobrece aún más a una población afectada por todo el rigor de la crisis.

Tanto es así que cientos de miles de familias han sufrido cortes de luz por impago, quedándose no solo sin luz, sino también sin calefacción.

Si crees que esto tiene que cambiar ¡¡¡MOVILÍZATE!!!

POBREZA ENERGÉTICA-2 copia

Concentración contra el cierre de 37 camas en el hospital de la Marina Alta

Día y hora:                Miércoles 29-ene a las 12:00
Lugar:                          Hospital de Alicante (Avda. Pintor Baeza)
Convoca:                   ACDESA (Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública)
Secunda:                   Alicante Toma la Plaza 15M

Evento Facebook

 

Concentración apoyo a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Marina Alta movilizada contra el cierre de 37 camas del hospital de Denia, Marina Salud, de gestión público-privada.

sos sanidade publica

Comunicado:
Sigue leyendo

Manifestación en defensa del servicio de autobuses TAM

Día y hora:                Sábado 14-dic a las 18:30
Lugar:                          Diputación de Alicante (Adva. Estación 6)
Convoca:                    Trabajadores del TAM

Evento Facebook: 
https://www.facebook.com/events/1384690351779909

TAM - 01 mini

Concentración contra la Represión

Día y hora:                Viernes 18-oct a las 19:00
Lugar:                           Plaza de la Montañeta
Convoca:                    MRG y FAA

Evento Facebook:
https://www.facebook.com/events/429888677115118

Cartel FAA y MRG Versión TK 1_mini