ACTA COMISSIÓ DE SANITAT PÚBLICA [21-28/06/2011]

Aquesta comissió va tenir 4 reunions (dies 21 i 22, i dies 27 i 28 de maig). De les 2 primeres reunions van eixir els primers 11 punts. En les 2 últimes es van afegir altres 3 punts. A les reunions participaren 25 persones (18 en les 2 primeres, 7 en les 2 últimes), 2 de les quals van ser a les 4 reunions. En la segona reunió, molts dels punts tractats van ser els mateix (el problema de la privatització dels serveis sanitaris amb els mecanismes que vinculen la privatització amb una mala atenció sanitària i les conseqüències negatives sobre els usuaris); es van llegir els acords de la primera (els quals van ser presentats a l’assemblea del dia 22 i als quals es va donar suport) i es van afegir alguns altres aspectes. En la tercera reunió es van llegir els 11 punts acordats previament, es va fer una nova discussió i d’aquesta es proposaren 3 punt nous. En la 4ta reunió es va discutir el punt de formació dels professionals de la salut i es van fer aportacions a l’acordat el dia anterior.

A continuació, els punts acordats per al debat. Volem començar la presentació dels temes a debatre en la comissió de sanitat pública expresant el beneficiós que és per a la salut individual i col·lectiva l’alliberament de tensions mitjançant l’acció i la participació.

1. Apostem per la defensa de la sanitat pública, en contra de la privatització i el maneig comercial i capitalista de la salut. Amb privatització ens referim a l’externalització de serveis a empreses privades tant com a la concessió de territoris sanitaris a la gestió d’empreses privades (com succeeix a Alzira, Dènia, Torrevella etc). Es conegut que en la gestió privada dels centres sanitaris prima l’obtenció de beneficis sobre les necessitats de les persones i que, en disminuir el personal i el material per a estalviar despeses, suposa un risc per a la salut dels/les usuàries. Com va dir una de les persones del grup, “en l’atenció privatitzada o el tens tot perfecte o ets exclòs del sistema”.

2. Demanem la derogació de la llei estatal 15/97 i de la llei autonòmica que la desenvolupa perquè són les lleis que permeten la privatització generalitzada dels serveis sanitaris.

3. Segons els informes de la Federació d’Associacions en Defensa de la Salut Pública, el País Valencià té els pitjors serveis salut de tot l’estat i, per això, proposem l’augment de la inversió pública en serveis de sanitat.

4. Per una investigació pública i no al servei de les empreses farmacèutiques.

5. Pel control social dels serveis sanitaris, per una desjerarquització de la gestió dels mateix amb la participació dels usuaris, dels/les treballadors/es i de la població (la gestió ha d’anar de baix -de la gent- cap a dalt i no al contrari com succeeix ara).

6. Contra la medicalització de la salut i per una atenció integral que prenga en consideració el context social de les persones. L’atenció sanitària no pot estar parcialitzada, fragmentada. L’atenció sanitària ha de basar-se en equips d’atenció primària (incloent-hi pediatria) multidisciplinars (amb personal mèdic, d’infermeria, de treball social, auxiliars de clínica i d’altres), que donen una atenció multidimensional (atenent els aspectes biològics, psicològics i socials) i que compten amb la participació dels usuaris en el seu funcionament.

7. Les persones afectades de problemess de salut, especialment aquelles amb malalties de llarga durada, saben com enfrontar els seus problemes, utilitzen les seues estratègies de salut. en aquest sentit, reivindiquem la formació dels professionals de la salut per part dels/les usuaris/es.

8. Informació pública i detallada sobre la mortalitat i morbilitat amb l’objectiu de conèixer els problemes de salut dels barris, municipis i comarques.

9. Per polítiques comunitàries públiques de salut mental que se centren en la llibertat i en l’autonomia de les persones que pateixen malalties mentals. Contra els serveis manicomials que s’èstan creant al País Valencià en funció de garantir el benefici de les empreses privades de residències.

10. Per la despatologització de la transsexualitat (perquè la transsexualitat no siga considerada una malaltia mental).

11. Reivindiquem el dret al tractament d’aquells problemes derivats de l’ús de medicaments, com és el cas de la lipodistrófia en el cas de la SIDA.

12. Sobre la formació de professionals: major inversió pública en la formació de professionals sanitaris. Millora en la qualitat de la formació especialitzada i més i millor formació contínuada postespecialización. Per exemple, entre el col·lectiu mèdic, una vegada finalitzada la formació com a Metge/ssa Intern/a i Resident, la formació continuada queda, pràcticament, en mans de la indústria farmacèutica. D’altra banda, assistim a la privatització dels estudis de medicina i infermeria, i en aquest sentit, reclamem que la formació ha de fer-se en universitats públiques i no en privades, on la deformació de la ciència és norma.

13. Per la reducció de les llistes d’espera: la reducció de les llistes d’espera significa, en el País Valencià, augmentar la contractació de personal i ampliar els serveis de salut amb més llesta d’espera… en concordança amb l’expressat en el punt 3.

14. Per una salut pública i comunitària: fer prevaler les activitats de prevenció i les mesures de salut pública i comunitària enfront de l’enfocament clàssic d’atenció individual i amb finalitat curativa (“guarir un a un”), ja que aquelles tenen una major repercussió en la millora de la salut de les poblacions, sent a més més barates i, per tant, millorant la sostenibilitat del sistema sanitari.

 

ACTA COMISIÓN DE SANIDAD PÚBLICA

Esta comisión tuvo 4 reuniones (días 21 y 22, y días 27 y 28 de mayo). De las 2 primeras reuniones salieron los primeros 11 puntos. En las 2 últimas se añadieron otros 3 puntos. En las reuniones participaron 25 personas (18 en las 2 primeras, 7 en las 2 últimas), 2 de las cuales fueron a las 4 reuniones. En la segunda reunión, muchos de los puntos tratados fueron los mismos que en la primera (el problema de la privatización de los servicios sanitarios con los mecanismos que vinculan la privatización con una mala atención sanitaria y las consecuencias negativas sobre los usuarios); se leyeron los acuerdos de la primera (los cuales fueron presentados a la asamblea del día 22 y a los cuales se dió apoyo) y se añadieron algunos otros aspectos. En la tercera reunión se leyeron los 11 puntos acordados previamente, se hizo una nueva discusión y de esta se propusieron 3 punto nuevos. En la 4ta reunión se discutió el punto de formación de los profesionales de la salud y se hicieron aportaciones a lo acordado el día anterior.

A continuación, los puntos acordados para el debate.

Queremos empezar la presentación de los temas a debatir en la comisión de sanidad pública expresando lo beneficioso que es para la salud individual y colectiva la liberación de tensiones mediante la acción y la participación.

1. Apostamos por la defensa de la sanidad pública, en contra de la privatización y el manejo comercial y capitalista de la salud. Con privatización nos referimos a la externalización de servicios a empresas privadas tanto como la concesión de territorios sanitarios a la gestión de empresas privadas (cómo sucede en Alzira, Dènia, Torrevella etc). Se conocido que en la gestión privada de los centros sanitarios delgada la obtención de beneficios sobre las necesidades de las personas y que, al disminuir el personal y el material para ahorrar gastos, supone un riesgo para la salud de los/las usuarias. Cómo dijo una de las personas del grupo, “en la atención privatizada o lo tienes todo perfecto o eres excluido del sistema”.

2. Pedimos la derogación de la ley estatal 15/97 y de la ley autonómica que la desarrolla porque son las leyes que permiten la privatización generalizada de los servicios sanitarios.

3. Según los informes de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública, el País Valenciano tiene los peores servicios salud de todo el estado y, por eso, proponemos el aumento de la inversión pública en servicios de sanidad.

4. Por una investigación pública y no al servicio de las empresas farmacéuticas.

5. Por el control social de los servicios sanitarios, por una desjerarquización de la gestión de los mismos con la participación de los usuarios, de los/las trabajadores/se y de la población (la gestión tiene que ir de abajo -de la gente- hacia arriba y no al contrario, como sucede ahora).

6. Contra la medicalización de la salud y por una atención integral que tome en consideración el contexto social de las personas. La atención sanitaria no puede estar parcializada, fragmentada. La atención sanitaria tiene que basarse en equipos de atención primaria (incluyendo pediatría) multidisciplinares (con personal médico, de enfermería, de trabajo social, auxiliares de clínica y otros), que dan una atención multidimensional (atendiendo los aspectos biológicos, psicológicos y sociales) y que cuentan con la participación de los usuarios en su funcionamiento.

7. Las personas afectadas de problemas de salud, especialmente aquellas con enfermedades de larga duración, saben como enfrentar sus problemas, utilizan sus estrategias de salud. en este sentido, reivindicamos la formación de los profesionales de la salud por parte de los/las usuarios/as.

8. Información pública y detallada sobre la mortalidad y morbilidad con el objetivo de conocer los problemas de salud de los barrios, municipios y comarcas.

9. Por políticas comunitarias públicas de salud mental que se centren en la libertad y en la autonomía de las personas que sufren enfermedades mentales. Contra los servicios manicomiales que se estan creando en el País Valencià en función de garantizar el beneficio de las empresas privadas de residencias.

10. Por la despatologización de la transexualidad (porque la transexualidad no sea considerada una enfermedad mental).

11. Reivindicamos el derecho al tratamiento de aquellos problemas derivados del uso de medicamentos, como es el caso de la lipodistrofia en el caso del SIDA.

12. Sobre la formación de profesionales: mayor inversión pública en la formación de profesionales sanitarios. Mejora en la calidad de la formación especializada y más y mejor formación continuada postespecialización. Por ejemplo, entre el colectivo médico, una vez finalizada la formación como Médico/a Interno/a y Residente, la formación continuada queda, prácticamente, en manos de la industria farmaceutica. Por otra parte, asistimos a la privatización de los estudios de medicina y enfermería, y en este sentido, reclamamos que la formación ha de hacerse en universidades públicas i no en privadas, en donde la deformación de la ciencia es norma.

13. Por la reducción de las listas de espera: la reducción de las listas de espera significa, en el país valencià, aumentar la contratación de personal i ampliar los servicios de salud con más lista de espera… en concordancia con lo expresado en el punto 3.

14. Por una salud pública y comunitaria: primar las actividades de prevención y las medidas de salud pública y comunitaria frente al enfoque clásico de atención individual y con finalidad curativa (“curar uno a uno”), puesto que aquellas tienen una mayor repercusión en la mejora de la salud de las poblaciones, siendo además más baratas y, por lo tanto, mejorando la sostenibilidad del sistema sanitario.

Comentarios cerrados.