Apoyo a Grecia. Por la soberanía de los pueblos

El poble grec vol decidir que fer amb el deute

Recolzem-li!

Dissabte 4 de juliol 18.30 hores
Plaça de la Muntanyeta, Alacant

Hi convoca: Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià

El pueblo griego quiere decidir que hacer con la deuda

Apoyemoslo!

Sabado 4 de julio 18.30 horas
Plaça de la Muntanyeta, Alacant

Convoca: Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià

Manifest

El deute públic grec es pot considerar com totalment insostenible en l’actualitat i sorgeix d’acords amb la Troica que són una violació directa dels drets humans fonamentals dels habitants de Grècia.

El deute, en el nom del qual res ha millorat, segueix sent la norma mitjançant la qual s’imposa l’ajustament neoliberal, i la recessió més profunda i prolongada experimentada a Europa en temps de pau.

Grècia es troba en la cruïlla de triar entre la promoció dels programes d’ajustament macroeconòmic fallits imposats pels creditors o fer un canvi real per a trencar les cadenes del deute. Cinc anys després que s’iniciaren els programes de ajustament econòmic, el país segueix profundament atrapat en una crisi econòmica, social, democràtica i ecològica.

L’informe del Comitè de la Veritat sobre deute públic grec ha mostrat que la insostenibilitat d’aquest deute públic grec era evident des del principi per als creditors internacionals, les autoritats gregues i els mitjans de
comunicació corporatius. No obstant això, les autoritats gregues, juntament amb alguns altres governs de la UE, van conspirar contra la reestructuració del deute públic en 2010 amb la finalitat de protegir les institucions financeres.

Els creditors han imposat condicionalitats intrusives unides als contractes dels préstecs, el que va conduir directament a la inviabilitat econòmica i la insostenibilitat del deute. Aquestes condicions, en les quals els creditors encara insisteixen, no només han contribuït a enfonsar el PIB, així com han augmentat l’endeutament públic, generant, per tant, un cada vegada
més gran deute públic en relació al PIB, sinó que també van imposar canvis dramàtics en la societat, i han causat una crisi humanitària.

Després d’haver conclòs una investigació preliminar, la Comissió de la Veritat sobre deute públic grec considera que Grècia ha estat i és víctima d’un atac premeditat i organitzat pel Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea amb L’objectiu exclusiu, violent, il·legal i immoral, de desplaçar els deutes privats al sector públic.

Malgrat les concessions fetes per Alexis Tsipras i Yannis Varoufakis a la Troica, els creditors volen anar mas lluny. Els creditors no volen l’anul·lació d’una part
substancial del deute. Quant més, en el cas de que el govern de Tsipras es rendís, ells podrien concedir una nova reestructuració del deute que només faria retardar els venciments, i obligaria les autoritats gregues a plegar-se a les seues exigències de manera permanent. Per això, ja ha arribat el moment decisiu. La sinistra paròdia de les “negociacions”, l’espiral de retrocessos i de concessions, ha acabat.

Alexis Tsipras ha parlat clar: ha explicat que les “negociacions” no eren mes que una farsa, un xantatge permanent, que no tenia un altre objectiu que humiliar el poble grec i al seu govern, i tirar per terra el mandat popular emanat de les eleccions del 25 de gener.

Aquesta lluita contra la Troica no pot donar-se només a Grècia. La reacció de la Troica i dels governs europeus serà terrible. El poble grec sabrà unir-se i combatre. Però necessita, imperativament, el suport internacional.

Visca la lluita del poble grec!

Visca la solidaritat internacional!

Guanyarem!

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià

Missatge d’Alexis Tsipras al poble grec

“… se’ns exigeix aplicar les polítiques dels memoràndums de la mateixa manera que ho van fer els governs precedents. Després de cinc mesos de negociacions, els nostres interlocutors ens han plantejat un ultimàtum que contradiu els principis de la UE i mina el rellançament de la economia i de la societat la grega. Aquestes propostes violen de forma absoluta les conquestes europees. El seu objectiu és humiliar tot un poble, i sobre tot, posen de manifest l’obsessió de l’FMI a aplicar una política d’austeritat extrema. El nostre objectiu és posar fi a la crisi del deute públic grec. A hores d’ara, la nostra responsabilitat en defensa de la democràcia i la sobirania nacional és històrica; i aquesta responsabilitat ens obliga a respondre a l’ultimàtum amb la voluntat del poble grec. He proposat al consell de ministres la organization d’un referèndum. Posició que ha estat unànimement acceptada. La pregunta que es plantejarà en el referèndum del pròxim diumenge serà per a saber si acceptem o rebutgem la proposta de les institucions europees”.

Comitè de la Veritat sobre deute públic grec

“tota la evidència que presentem en aquest Informe mostra que Grècia no només no té la capacitat de pagar aquest deute, sinó que tampoc no ha de pagar-lo en primer lloc perquè el deute que sorgeix dels acords de la Troica és
una violació directa dels drets humans fonamentals dels habitants de Grècia. Per tant, arribem a la conclusió que Grècia no hauria pagar aquest deute perquè és il·legal, il·legítim i odiós”.

Manifiesto:

La deuda pública griega se puede considerar como totalmente insostenible en la actualidad y surge de acuerdos con la Troika que son una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia.

La deuda, en el nombre de la que nada ha mejorado, sigue siendo la norma mediante la cual se impone el ajuste neoliberal, y la recesión más profunda y prolongada experimentada en Europa en tiempos de paz.

Grecia se encuentra en la encrucijada de elegir entre la promoción de los programas de ajuste macroeconómico fallidos impuestos por los acreedores o hacer un cambio real para romper las cadenas de la deuda. Cinco años desde que se iniciaron los programas de ajuste económico, el país sigue profundamente atrapado en una crisis económica, social, democrática y ecológica.

El Informe del Comité de la Verdad sobre la deuda pública griega ha mostrado que la insostenibilidad de la deuda pública griega era evidente desde el principio para los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los medios de comunicación corporativos. Sin embargo, las autoridades griegas, junto con algunos otros gobiernos de la UE, conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública en 2010 con el fin de proteger a las instituciones financieras.

Los acreedores han impuesto condicionalidades intrusivas unidas a los contratos de préstamos, lo que condujo directamente a la inviabilidad económica y la insostenibilidad de la deuda. Estas condiciones, en las que los acreedores aún insisten, no sólo han contribuido a hundir el PIB, así como aumentar el endeudamiento público, generando, por lo tanto, una deuda pública en relación al PIB cada vez mayor, sino que también impusieron cambios dramáticos en la sociedad, y han causado un crisis humanitaria.

Habiendo concluido una investigación preliminar, la Comisión de la Verdad sobre la deuda pública griega considera que Grecia ha sido y es víctima de un ataque premeditado y organizado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, con el exclusivo objetivo, violento, ilegal e inmoral, de desplazar las deudas privadas al sector público.

A pesar de las concesiones hechas por Alexis Tsipras y Yannis Varoufakis a la Troika, los acreedores quieren ir más lejos. Los acreedores no quieren la anulación de una parte substancial de la deuda. Cuánto más, en el caso de que el gobierno de Tsipras se rindiese, ellos podrían conceder una nueva reestructuración de la deuda que solo haría retardar los vencimientos, y obligaría a las autoridades griegas a plegarse a sus exigencias de manera permanente. Por esto, ya ha llegado el momento decisivo. La siniestra parodia de las “negociaciones”, la espiral de retrocesos y de concesiones, ha terminado.

Alexis Tsipras ha hablado claro: ha explicado que las “negociaciones” no eran mas que una farsa, un chantaje permanente, que no tenía otro objetivo que humillar al pueblo griego y a su gobierno y echar por tierra el mandato popular emanado de las elecciones del 25 de enero.

Esta lucha contra la Troika no puede darse solo en Grecia. La reacción de la Troika y de los gobiernos europeos será terrible. El pueblo griego sabrá unirse y combatir. Pero necesita, imperativamente, el apoyo internacional.

¡Viva la lucha del pueblo griego!

¡Viva la solidaridad internacional!

¡Ganaremos!

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute País Valencià

Mensaje de Alexis Tsipras al pueblo griego

“… se nos exige aplicar las políticas del los memorándum de la misma forma que lo hicieron los gobiernos precedentes. Tras cinco meses de negociaciones, nuestros interlocutores nos han planteado un ultimátum que contradice los principios de la UE y mina el relanzamiento de la economía y la sociedad griega. Estas propuestas violan de forma absoluta las conquistas europeas. Su
objetivo es humillar a todo un pueblo y, sobre todo, ponen de manifiesto la obsesión del FMI en aplicar una política de austeridad extrema. Nuestro objetivo es poner fin a la crisis de la deuda pública griega. En estos momentos,
nuestra responsabilidad en defensa de la democracia y la soberanía nacional es histórica; y esta responsabilidad nos obliga a responder al ultimátum con la voluntad del pueblo griego. He propuesto al Consejo de Ministros la
organización de un referéndum. Posición que ha sido unánimemente aceptada. La pregunta que se planteará en el referéndum el próximo domingo será para saber si aceptamos o rechazamos la propuesta de las instituciones europeas.”

Comité de la Verdad sobre la deuda pública griega

“Toda la evidencia que presentamos en este informe muestra que Grecia no sólo no tiene la capacidad de pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagar esta deuda en primer lugar porque la deuda que surge de los acuerdos de la
Troika es una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa.”

Comentarios cerrados.