Archivos de la categoría Actes – Comissió de Llengua i País

Actas – Comissió de llengua i País

ACTA COMISSIÓ DE LLENGUA i PAÍS [03/06/2011]

1. Discussió sobre l’assemblea del diumenge 29/5:

El resultat de la votació de l’assemblea fou la d’alçar el campament i deixar un punt d’informació per un margemínim de vots (230 vs 216). Malgrat aquest resultat el campament s’ha mantingut. El producte d’aquestdiscordància és la sensació de que la votació no va servir per a res. Si s’ha votat una cosa s’ha de fer, malgrat queno ens agrade. La premsa utilitzà aquestes problemes (lògiques, d’altra banda, en aquests moments) per acomençar a desacreditar el campament i el moviment. Per a nosaltres, és evident que no va haver cap malaintenció en els desenvolupament d’aquesta assemblea.

Per a properes assemblees s’hi haurien d’introduir millores, i proposem les següents:

l’assemblea hauria de tenir, almenys 2 parts, una primera informativa (un resum del que s’està fent per partd’alguna comissió de comunicació ‐int/ext‐, una comunicació des dels grups de la seua activitat etc … sense undebat sobre el que s’està fent … el que no siga d’acord que vaja al grup de treball), i una segona deliberativa (enaquesta s’hi posen a debat aspectes molt concrets de resolució immediata o temes de debat com la modificaciódel manifest inicial de 8 punts) …. podria haver‐hi una tercera part d’expressió lliure.

Els temes que es porten a l’assemblea han de ser molt clars i concrets. No han de portar‐se temes per a la votació al’assemblea en els quals hi ha un consens al grup de portaveus i no és una cosa important.

Aquesta proposta significa que s’ha de deixar molta llibertat als grups de treball per a funcionar (i així, perexemple, si algú no és d’acord amb el manifest del grup o amb les seues accions doncs que vaja a la propera reuniódel grup … d’altra banda, el grup pot demanar ajuda a l’assemblea per a dur a terme alguna acció).

Sembla molt probable que calga votar, i per a això s’hauria d’articular un procediment fàcil de recompte dels vots(posar‐se uns a un lloc i altres a l’altre; paperetes i urnes), i s’haurien de comptar les abstencions. Un percentatgemínim per a aceptar una proposta podria estar en el 60%.

2. Millorar el funcionament de la web del moviment:Sembla que els correus electrònics de grups no funcionen bé (s’ha de revisar)Les actes i les accions dels grups i de les assembles s’han de posar a la web i han de tenir una accessibilitat fàcil(per exemple, els grups apareixen a la pàgina d’entrada) … no s’ha de dilatar la publicació de les actes.Des del grup ens oferim per a traduir els textos a penjar a la web.

3. Sobre les reivindicacions generals del moviment pensem que cal respectar els 8 punts inicials. A més a més, elsgrups de treball formularan propostes específiques.

4. Des del grup ens oferim per a fer un voluntariat pel valencià entre la gent de l’acampada

5. Davant de l’esborrany de decret de la conselleria d’Educació de suprimir les línies de valencià a les escoles (ambel pretext d’instaurar un model trilingüe a tot l’ensenyament ‐veure els enllaços de baix‐) ens manifestem per laseua retirada. Apostem pel garantiment de l’ensenyament en valencià i donem suport a les concentracions derebuig convocades per Escola Valenciana‐Federació d’Associacions per la Llengua i altres entitats per al dia 9 dejuny (Alacant 19:00, carrer Carratalà, 47). Manifest a:

http://www.escolavalenciana.com/categorias/index/429

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Generalitat/acaba/…

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/escuela/val…

ACTA COMISSIÓ DE LLENGUA i PAÍS [21‐22/5/2011]

Aquesta comissió va tenir 2 reunions (dies 21 i 22 de maig). A cada reunió van venir persones diferents. La primeradiscussió es va realitzar dins d’un grup divers que va tractar els temes de cultura, llengua i país, sanitat iimmigració. A la segona reunió, es van llegir els acords de la primera (els quals van ser presentats a l’assemblea deldia 22 i als quals es va donar suport) i es van afegir un quart punt sobre l’ús del valencià al campament.

A continuació, els punts acordats a la primera i a la segona reunió.

1. Hi proposem un canvi de la Constitució de 1978 que supose una ampliació de les llibertats públiques amb el reconeixement del dret a l’autodeterminació.

2. Per la defensa i promoció del valencià a l’escola i a la societat.

3. Volem TV3, volem un Canal 9 públic (no privatitzat) en valencià.

4. Volem la derogació de les multes del govern valencià a Acció Cultural del País Valencià.

5. Demanem que la web del campament siga en valencià i castellà, a l’igual que els manifestos, cartells, pamflets i retolació. Des de aquesta comissió es colaborarà en la traducció dels manifestos o documents significatius.

ACTA COMISIÓN DE LENGUA y PAÍS 21‐22/5/2011

Esta comisión tuvo 2 reuniones (días 21 y 22 de mayo). A cada reunión vinieron personas diferentes. La primeradiscusión se realizó dentro de un grupo diverso que trató los temas de cultura, lengua y país, sanidad einmigración. A la segunda reunión, se leyeron los acuerdos de la primera (los cuales fueron presentados a laasamblea del día 22 y a los cuales se apoyó) y se añadieron un cuarto punto sobre el uso del valenciano al campamento.

A continuación, los puntos acordados a la primera y a la segunda reunión.

1. Proponemos un cambio de la Constitución de 1978 que suponga una ampliación de las libertades públicas con elreconocimento del derecho a la autodeterminación.

2. Por la defensa y promoción del valenciano a la escuela y a la sociedad.

3. Queremos TV3, queremos un Canal 9 público (no privatizado) en valenciano.

4. Queremos la derogación de las multas del gobierno valenciano a Acción Cultural del País Valenciano.

5. Pedimos que la web del campamento sea en valenciano y castellano, al igual que los manifiestos, carteles,panfletos y rotulación. Desde esta comisión se colaborarà en la traducción de los manifestos o documentossignificativos.