ACTA COMISSIÓ DE LLENGUA i PAÍS [21‐22/5/2011]

Aquesta comissió va tenir 2 reunions (dies 21 i 22 de maig). A cada reunió van venir persones diferents. La primeradiscussió es va realitzar dins d’un grup divers que va tractar els temes de cultura, llengua i país, sanitat iimmigració. A la segona reunió, es van llegir els acords de la primera (els quals van ser presentats a l’assemblea deldia 22 i als quals es va donar suport) i es van afegir un quart punt sobre l’ús del valencià al campament.

A continuació, els punts acordats a la primera i a la segona reunió.

1. Hi proposem un canvi de la Constitució de 1978 que supose una ampliació de les llibertats públiques amb el reconeixement del dret a l’autodeterminació.

2. Per la defensa i promoció del valencià a l’escola i a la societat.

3. Volem TV3, volem un Canal 9 públic (no privatitzat) en valencià.

4. Volem la derogació de les multes del govern valencià a Acció Cultural del País Valencià.

5. Demanem que la web del campament siga en valencià i castellà, a l’igual que els manifestos, cartells, pamflets i retolació. Des de aquesta comissió es colaborarà en la traducció dels manifestos o documents significatius.

ACTA COMISIÓN DE LENGUA y PAÍS 21‐22/5/2011

Esta comisión tuvo 2 reuniones (días 21 y 22 de mayo). A cada reunión vinieron personas diferentes. La primeradiscusión se realizó dentro de un grupo diverso que trató los temas de cultura, lengua y país, sanidad einmigración. A la segunda reunión, se leyeron los acuerdos de la primera (los cuales fueron presentados a laasamblea del día 22 y a los cuales se apoyó) y se añadieron un cuarto punto sobre el uso del valenciano al campamento.

A continuación, los puntos acordados a la primera y a la segunda reunión.

1. Proponemos un cambio de la Constitución de 1978 que suponga una ampliación de las libertades públicas con elreconocimento del derecho a la autodeterminación.

2. Por la defensa y promoción del valenciano a la escuela y a la sociedad.

3. Queremos TV3, queremos un Canal 9 público (no privatizado) en valenciano.

4. Queremos la derogación de las multas del gobierno valenciano a Acción Cultural del País Valenciano.

5. Pedimos que la web del campamento sea en valenciano y castellano, al igual que los manifiestos, carteles,panfletos y rotulación. Desde esta comisión se colaborarà en la traducción de los manifestos o documentossignificativos.

Comentarios cerrados.