Comunicat contra les retallades del Consell Valencià en la despesa de l’Administració Pública

El dia 10 de gener el Consell Valencià ha publicat un decret de retallades de la despesa en l’administració pública. Aquestes retallades suposen una disminució general de salaris que suposa una pèrdua d’entre el 15 i el 25% del poder adquisitiu, la disminució de la jornada dels interins o del seu període de contractació, amb la disminució salarial corresponent, o la pèrdua de la possibilitat d’aconseguir una jubilació en disminuir l’edat d’aquesta (en un moment en que la reforma de les pensions del govern central anterior, amb el consentiment de les direccions dels sindicats CCOO i UGT, va augmentar els anys que calen de cotització per a poder cobrar-la). Aquestes retallades tenen com a conseqüència un deteriorament encara major dels serveis públics, com la sanitat, l’ensenyament i els serveis socials, i afavoriran la política de privatitzacions.

Davant d’aquest atac a l’Administració Pública, el moviment 15M Pren la plaça Alacant vol comunicar el següent:

Primer, que la despesa pública de l’estat no és alta sinò que és inferior a la mitjana dela UE. Que no tenim més empleats públics que altres països desenvolupats sinò molts menys. Que una sanitat, un ensenyament i uns serveis socials d’una qualitat bàsica requereixen més funcionaris en serveis públics i no menys.

Segon, que la justificació d’aquestes retallades és el pagament d’un deute que en la seua major part és privat, originat, en bona part, en l’especulació de bancs i entitats financeres i del qual es fa responsable a l’estat. Només el 16% del deute total de l’estat espanyol és públic. En aquests sentit, el pagament del deute es converteix en il·legítim. Els agents econòmics han de ser responsables del que fan.

Tercer, que les retallades no caldrien si es prenguessen altres mesures alternatives. Per exemple, davant el problema del dèficit pressupostari s’haurien d’haver engegat mesures de reforma fiscal importants i de lluita contra el frau fiscal, que no s’han pres. La pujada de l’IRPF als rendiments del treball aprovada pel Govern Central el dia 30 de desembre afectarà, sobretot, a les classes mitjanes, que aportaran al voltant de dos terços del nou esforç de recaptació, i no als que més diners tenen i amaguen.

Quart, que la justificació del pagament d’un deute per a fer retallades és un argument més per a continuar amb la política de privatitzar serveis bàsics en benefici de grans bancs, institucions financeres i empreses. En aquests sentit, el pagament del deute es converteix en immoral.

El president de la generalitat, Alberto Fabra, ha dit que, en aquests darrers anys, les administracions, a l’igual que les families, “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora lo estamos pagando” i que “todos estábamos subidos a lo alto de la ola intentando disfrutar del momento”. Són mentides. Menteix com quan  deien que eren honrats quan en realitat eren uns corruptes.

Una societat no ha d’estar organitzada perquè uns pocs guanyen diners a costa del 99% restant. Una societat pot estar organitzada per a cobrir les necessitats de la població.

No pot existir una societat motivada només pel benefici d’uns pocs, no pot existir una societat on la propietat estiga en mans cada vegada de menys gent.

No pot existir una societat on no importe el que passe amb la gent.

És un problema de sistema econòmic.

Per tot això, des del movimet 15M PLP Alacant

  • ens oposem a aquestes retallades injustes, demanem la seua retirada i demanem la dimissió del conseller d’Hisenda José Manuel Vela
  • diguem que la despesa pública ha de garantir uns serveis públics bàsics que ara, encara no en tenim, i que s’ha d’augmentar aquesta part de la despesa pública.
  • cridem a una moratòria del pagament del deute i a una auditoria ciutada del mateix que determine que s’ha de pagar i quins pagaments no són legítims.
  • i fem una crida a mobilitzar-nos de forma unitària, a fer assemblees als centres de treball, a desobeir unes decisions injustes i, en aquest sentit, cridem a donar suport a les mobilitzacions convocades per als dies 21 i 26 de gener pels sindicats de l’administració pública.

EN CASTELLANO:


Comunicado contra los recortes del Consell Valencià en el gasto de la Administración Pública

El día 10 de enero el Gobierno Valenciano ha publicado un decreto de recortes del gasto en la administración pública. Estos recortes suponen una disminución general de salarios que implica una pérdida de entre el 15 y el 25% del poder adquisitivo, la disminución de la jornada de los interinos o de su periodo de contratación, con la disminución salarial correspondiente, o la pérdida de la posibilidad de conseguir una jubilación al disminuir la edad de la misma (en un momento en que la reforma de las pensiones del gobierno central anterior, con el consentimiento de las direcciones de los sindicatos CCOO y UGT, aumentó los años que se necesitan de cotización para poder cobrarla). Estos recortes tienen como consecuencia un deterioro aún mayor de los servicios públicos, como la sanidad, la enseñanza y los servicios sociales, y favorecerán la política de privatizaciones.

Ante este ataque ala Administración Pública, el movimiento 15M Toma la plaza Alicante quiere comunicar lo siguiente:

Primero, que el gasto público del Estado no es alto sino que es inferior a la media dela UE. Que no tenemos más empleados públicos que otros países desarrollados sino muchos menos. Que una sanidad, una enseñanza y unos servicios sociales de una calidad básica requieren más funcionarios en servicios públicos y no menos.

Segundo, que la justificación de estos recortes es el pago de una deuda que en su mayor parte es privada, originada, en buena medida, en la especulación de bancos y entidades financieras y del que se hace responsable al Estado. Sólo el 16% de la deuda total del Estado español es pública. En este sentido, el pago de la deuda se convierte en ilegítimo. Los agentes económicos deben ser responsables de lo que hacen.

Tercero, que los recortes no serían necesarios si se tomasen otras medidas alternativas. Por ejemplo, ante el problema del déficit presupuestario deberían haberse puesto en marcha medidas de reforma fiscal importantes y de lucha contra el fraude fiscal, que no se han tomado. La subida del IRPF a las rentas del trabajo aprobada por el Gobierno Central el día 30 de diciembre afectará, sobre todo, a las clases medias, que aportarán alrededor de dos tercios del nuevo esfuerzo de recaudación, y no a los que más dinero tienen y ocultan .

Cuarto, que la justificación del pago de una deuda para hacer recortes es un argumento más para continuar con la política de privatizar servicios básicos en beneficio de grandes bancos, instituciones financieras y empresas. En este sentido, el pago de la deuda se convierte en inmoral.

El presidente dela Generalitat, Alberto Fabra, ha dicho que, en estos últimos años, las administraciones, al igual que las familias, “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora lo estamos pagando” y que “todos estábamos subidos en lo alto de la ola intentando disfrutar del momento “. Son mentiras. Miente como cuando decían que eran honrados cuando en realidad eran unos corruptos.
Una sociedad no debe estar organizada para que unos pocos ganen dinero a costa del 99% restante. Una sociedad puede estar organizada para cubrir las necesidades de la población

No puede existir una sociedad motivada sólo por el beneficio de unos pocos, no puede existir una sociedad donde la propiedad esté en manos cada vez de menos gente.

No puede existir una sociedad donde no importe lo que le pase con la gente.

Es un problema de sistema económico.

Por todo ello, desde el movimiento 15M TLP Alicante

  • Nos oponemos a estos recortes injustos, pedimos su retirada y pedimos la dimisión del conseller de Hacienda José Manuel Vela.
  • Decimos que el gasto público debe garantizar unos servicios públicos básicos que ahora, todavía no tenemos, y que se debe aumentar esta parte del gasto público.
  • Reclamamos una moratoria del pago de la deuda y una auditoría ciudadana de la misma que determine qué se debe pagar y qué pagos no son legítimos.
  • Y hacemos un llamamiento a movilizarnos de forma unitaria, a hacer asambleas en los centros de trabajo, a desobedecer unas decisiones injustas y, en este sentido, llamamos a apoyar las movilizaciones convocadas para los días 21 y 26 de enero por los sindicatos de la administración pública.


Comentarios cerrados.